[2011],  Śmiłowice

Śmiłowicka pocztówka sprzed wieku

W początkach XX wieku na całym Górnym Śląsku zapanowała moda na wydawanie pocztówek z widokami miast i wsi. Był to najwyraźniej biznes wielce intratny, bo wydawcami widokówek zostawali nie tylko drukarze i właściciele salonów fotograficznych, ale nawet właściciele księgarń i niewielkich sklepów. W tej sytuacji każda, niewielka nawet miejscowość mogła liczyć na to, że wcześniej czy później zagości w niej fotograf, wywołując sensację i poruszenie wśród miejscowej dzieciarni.

Wiemy na pewno, że w Śmiłowicach „malarz światłem” zagościł przynajmniej raz, a stało się to w roku 1910 lub na krótko przedtem. W każdym razie latem tegoż roku widokówki z dumnie brzmiącym napisem „Gruss aus Smilowitz” znajdowały się już na pewno w obiegu.

Prezentowana tutaj pocztówka wysłana została dnia 19 sierpnia 1910 roku w Urzędzie Pocztowym w Mokrem. Jej wydawcą był mikołowski fotograf R. Blaszczyk, którego atelier mieściło się przy ówczesnej Friedenstrasse (dziś ulica Karola Miarki); on też zapewne wykonał wszystkie zdjęcia.

Na pocztówce zamieszczono cztery fotografie. Dwie górne prezentują tartak książęcy w Śmiłowicach, natomiast zdjęcia dolne ukazują śmiłowicką gospodę „Pod Złotą Gwiazdą” Gustawa Machy (późniejsza gospoda Jana Botora, budynek ten wciąż jeszcze istnieje) oraz fragment wsi, najpewniej w rejonie obecnej ul. Górnośląskiej.

Śmiłowicka pocztówka z 1910 roku. Ze zbiorów autora.

W czasie, gdy ukazała się ta widokówka, Śmiłowice były niewielką, nieco senną wioską. W roku 1906 liczyły one zaledwie 445 mieszkańców. Większość zabudowań rozlokowana była wzdłuż obecnej ul. Górnośląskiej, która stanowiła swoiste centrum wsi, a także wokół jej skrzyżowania z szosą na Gliwice.

Śmiłowice należały formalnie do parafii mikołowskiej, lecz z racji sporej odległości od miasta wielu tutejszych mieszkańców uczęszczało na nabożeństwa do Mokrego. W Mokrem znajdował się też najbliższy urząd pocztowy.

Śmiłowiczanie posiadali za to samodzielną gminę wiejską (Gemeinde Smilowitz), na której czele stał naczelnik Johann Mazur oraz własną szkołę, w której zatrudnianych było dwóch nauczycieli. Była tu także znana w całej okolicy gospoda o kilkusetletniej tradycji.

Dzięki zapobiegliwości ówczesnego sekretarza pszczyńskiej policji, Johanna Luppy, dysponujemy dziś imiennym wykazem mieszkańców wsi z roku 1906.

Wykaz mieszkańców wsi Śmiłowice w 1906 roku:

 • Bieg Franz, chałupnik;
 • Borczyk Franz, chałupnik;
 • Brychcy Josef, wycużnik;
 • Chwoła Franz, pracownik huty;
 • Chwoła Johann, pracownik huty;
 • Chwoła Josef, inwalida;
 • Chwoła Paul, pracownik huty;
 • Cipa Franz, właściciel gospodarstwa;
 • Cipa Paul I, chałupnik;
 • Cipa Paul II, wycużnik;
 • Ciwiś Josef, właściciel gospodarstwa;
 • Dodek Georg, nauczyciel;
 • Faron Franz, górnik;
 • Fronczyk Albert, chałupnik;
 • Garus Peter, właściciel gospodarstwa;
 • Garus Vinzent, pracownik huty;
 • Gnitkowitz Albert, chałupnik i handlarz bydłem;
 • Gruchlik Ludwig, pracownik kolei;
 • Gwisc (Gwiżdż) Franz, handlarz wapnem;
 • Gwisc (Gwiżdż) Karl, właściciel gospodarstwa;
 • Hujok Lorenz, pracownik huty;
 • Jelyn (Jeleń) Johann, chałupnik;
 • Kamienski (Kamiński) Josef, chałupnik;
 • Klaus Franz, pracownik huty;
 • Klaus Johann, właściciel gospodarstwa;
 • Kołodziej Anton, chałupnik;
 • Kołodziej August, chałupnik;
 • Kołodziej Felix, komornik;
 • Kołodziej Franz I, chałupnik;
 • Kołodziej Franz II, chałupnik;
 • Kołodziej Johann, chałupnik;
 • Kołodziej Josef, właściciel gospodarstwa;
 • Kołodziej Ludwig, rzeźnik;
 • Kołodziej Paul, robotnik;
 • Kołodziej Peter, wycużnik;
 • Kołodziejczyk Jakob, właściciel gospodarstwa;
 • Kost Matthias, chałupnik;
 • Kost Theophil, pracownik huty;
 • Kost Valentin, chałupnik;
 • Kuchta Franz jun., robotnik;
 • Kuchta Franz sen., robotnik;
 • Lokietz (Łokieć) Vinzent, robotnik;
 • Macha Gustav, właściciel gospody;
 • Mazur Franz, pracownik huty;
 • Mazur Johann, właściciel gospodarstwa i naczelnik gminy;
 • Monkol Josef, robotnik;
 • Mrosek Johann, właściciel gospodarstwa;
 • Mrosek Paul, pracownik huty;
 • Niestroj Johann, komornik;
 • Niestroj Paul, chałupnik;
 • Niestroj Simon, komornik;
 • Nowak Franz, stróż na szosie;
 • Oschek (Oszek) Paul, wycużnik;
 • Perlik Johann, kierownik szkoły;
 • Rosmus Johann, pracownik huty;
 • Rudzki Franz, chałupnik;
 • Russek Johann, wycużnik;
 • Rutka August, handlarz wapnem;
 • Rutka Franz, handlarz wapnem;
 • Schibielok (Szybielok) Josef, chałupnik;
 • Scholtyssek (Szołtysek) Johann, chałupnik;
 • Schuster Paul, rzeźnik;
 • Skrzidlo Johann, właściciel gospodarstwa;
 • Skrzipczyk Franz, kołodziej;
 • Słomka Josef, chałupnik;
 • Strzoda Paul, pracownik huty;
 • Targiel Jakob, właściciel gospodarstwa;
 • Uciecha Josef, właściciel gospodarstwa;
 • Wieczorek Johann, chałupnik;
 • Winkler Albert, chałupnik;
 • Wrona Albert, chałupnik;
 • Wrona Josef, pracownik huty;
 • Wrona Stanislaus, pracownik huty;
 • Zarzina Johann, chałupnik;
 • Zarzina Michael, robotnik.

Znacznie większą rolę niż sama wieś – szczególnie w sferze gospodarczej – odgrywał śmiłowicki okręg dworski (Gutsbezirk Smilowitz), czyli tzw. Dominium.

Powstał on formalnie w 1850 roku na mocy pruskiej ustawy uwłaszczeniowej i obejmował tereny wydzielone całkowicie spod jurysdykcji gminy. Władzę nad okręgiem dworskim, stanowiącym prywatną własność księcia pszczyńskiego, sprawował w jego imieniu zarządca (Gutsvorsteher); w początkach XX wieku był nim ówczesny leśniczy na Recie, Edward Hoffman. Część dóbr książęcych była też zwykle wydzierżawiana osobom prywatnym; w interesującym nas okresie takim właśnie dzierżawcą był Reinhard Preiss, który pełnił równocześnie funkcję naczelnika (Amtsvorsteher) okręgu urzędowego dla Śmiłowic, Starej Kuźni i Panewnik. 

Okręg dworski liczył znacznie mniej mieszkańców niż gmina: w 1906 roku zamieszkiwały go tylko 172 osoby, głównie robotnicy folwarczni, leśnicy oraz garstka urzędników. Jednak pod względem powierzchni zdecydowanie ją przewyższał. Poza tym do Dominium należały m.in.: folwark książęcy w Śmiłowicach (późniejszy PGR), leśniczówka i gajówka na Recie, a także kilka zakładów dominialnych. Pierwotnie w śmiłowickim przysiółku Reta funkcjonował również drugi, nieco mniejszy folwark książęcy (Vorwerk Retta), lecz pod koniec XIX wieku został on zlikwidowany i przekazany leśnikom.

Wykaz mieszkańców okręgu dworskiego i przysiółka Reta w 1906 roku:

 • Brune Adolf, mistrz wiertniczy;
 • Gasch Paul, pracownik rolny;
 • Gracka Franz, dozorca kamieniołomu;
 • Gracka Josef, chałupnik;
 • Gwisdz (Gwiżdż) Nikolaus, pracownik huty;
 • Kempka Peter, mistrz kowalski;
 • Kempka Wilhelm, mistrz kowalski;
 • Kozubek Johann, kołodziej;
 • Luka Klemens, owczarz;
 • Lukaschek Jakob, pracownik rolny;
 • Penkalla Karl, murarz (inwalida);
 • Preiss Reinhard, dzierżawca majątku książęcego;
 • Rösner Max, ogrodnik;
 • Sczyrba Johann, stróż pilnujący stodół;
 • Sosna Anna, wdowa;
 • Hoffmann Eduard, leśniczy (Reta, leśniczówka);
 • Syrek Johann, gajowy (Reta, gajówka);
 • Wieczorek Anton, rąbacz drewna (Reta, kolonia);
 • Schyma Josef, rąbacz drewna (Reta, kolonia);
 • Schyma Ignatz, rąbacz drewna (Reta, kolonia).

W obydwu zestawieniach uwzględniono wyłącznie „głowę” rodziny, z pominięciem osób pozostających na jej utrzymaniu (małżonki, dzieci). Zachowano też obowiązującą wówczas, niemiecką pisownię imion i nazwisk; jedynie w kilku mniej oczywistych przypadkach w nawiasie podano polską formę nazwiska.

Warto przy tym zauważyć, że choć spis mieszkańców pochodzi sprzed ponad stu lat, wiele z wymienionych tutaj nazwisk występuje w Śmiłowicach po dziś dzień.


Słowniczek:

Kmieć – zwany też siodłakiem, właściciel dużego gospodarstwa o powierzchni ponad jednego łana (około 24 ha); w dawnej społeczności wiejskiej kmiecie cieszyli się najwyższym statusem materialnym. Jeszcze w 1536 roku w Śmiłowicach było 11 gospodarstw kmiecych, jednak do roku 1629 uległy one parcelacji, a znaczną część ich gruntów przejął nowo powstały folwark książęcy.

Zagrodnik – właściciel sporego gospodarstwa, którego powierzchnia sięgała kilkunastu hektarów. Przez ponad 300 lat w Śmiłowicach istniało 9 gospodarstw zagrodniczych; powstały one na przełomie XVI i XVII wieku w wyniku parcelacji gospodarstw kmiecych.

Chałupnik – właściciel domu z niewielkim polem lub ogrodem; chałupnik nie posiadał zwykle ziemi lub posiadał jej znacznie mniej niż zagrodnik, najwyżej kilka hektarów. W Śmiłowicach istniało 7 większych gospodarstw chałupniczych (dysponujących znaczącym areałem) oraz szybko rosnąca liczba chałupników bezrolnych.

Komornik – osoba nie posiadająca własnego domu, wynajmująca pokój u gospodarza.

Wycużnik – dawny „emeryt”, czyli właściciel gospodarstwa lub domu, który przekazał swój majątek spadkobiercom w zamian za dożywotnie utrzymanie (tzw. wycug).


Źródła drukowane: [SZD0020]

Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906, J. Luppa, Pless 1906, s. 231, 241-242.

Śmiłowicka pocztówka sprzed ponad 100 lat: Spisał ich Luppa, A.A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2011 (241), IV 2011, s. 40-41.

Źródła archiwalne:

• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt Ostdeutschland), 5779 (3353) Schwientochlowitz 1916, ze zbiorów Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt Ostdeutschland), 5879 (3391) Nikolai 1914, ze zbiorów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.